Święto Pięćdziesiątnicy

W ósmą niedzielę po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, Cerkiew Prawosławna uroczyście obchodzi jedno z dwunastu wielkich świąt kalendarza liturgicznego – Zesłanie Świętego Ducha na Apostołów.

W tym dniu św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczył proboszcz parafii – ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście duchowieństwa parafii.
Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii do wiernych ze słowem pouczenia zwrócił się ks. prot. Adam Magruk. Kaznodzieja w swoim słowie skupił się na istocie obchodzonego święta oraz podkreślił jego ważności w życiu każdego chrześcijanina. Ks. Adam zwrócił także uwagę na sens przeczytanej w tym dniu perykopy ewangelicznej.
Bezpośrednio po świętej Liturgii była sprawowana świąteczna wieczernia oraz zostały przeczytane modlitwy podczas których po raz pierwszy od święta Zmartwychwstania Pańskiego stawano na kolana.
Nabożeństwo swoim śpiewem upiększał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz chór młodzieżowy pod dyrekcją Anny Jakoniuk.
zdjęcia: Oleksandr Rudyi