Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy

Nabożeństwom XXIII niedzieli po Pięćdziesiątnicy w stołecznej Hagii Sophii przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk. Proboszczowi współsłużyli również miejscowi duchowni.

Podczas św. Liturgii, po odczytaniu niedzielnej perykopy ewangelicznej (Łk 10, 25-37), ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Piotr Nestoruk. Kaznodzieja nawiązując do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, wskazał na potrzebę kierowania się chrześcijańskim przykazaniem miłości – szczególnie w okresie Postu Bożonarodzeniowego, który rozpoczął się w dniu dzisiejszym.

Tradycyjnie śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka. Po wspólnym spotkaniu przy herbacie odbyły się zajęcia katechetyczne.

zdjęcia: Sergiusz Diadius, Piotr Skopiec