Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy

13.11.2023 r.

Uzdrowienie opętanego z krainy Gadareńczyków w relacji ewangelisty Łukasza (8, 26-39) stanowi główny temat lektury nowotestamentowej XXIII niedzieli po święcie Świętej Trójcy. W tym obszernym fragmencie Pisma Świętego na szczególną uwagę zasługuje jego końcowy epizod. Mieszkańcy krainy Gadareńczyków proszą Chrystusa aby odszedł od nich, aby oddalił się z ich życia. Zbawiciel szanuje ich wolę. Z kolei uzdrowiony mężczyzna deklaruje pragnienie bycia blisko Syna Bożego. Jego wdzięczność za dar uwolnienia z rąk szatana była tak ogromna, a przebywanie z Synem Bożym tak słodkie i przyjemne, że za wszelką cenę nie chciał się od Niego oddalać. A czy my mielibyśmy odwagę dziś w ten sam sposób, jak owy mąż powiedzieć Chrystusowi: „Panie, dziękuję Ci za wszystko, pragnę być przy Tobie i żyć tak, jak Ty chcesz żebym ja żył?”.

Tego dnia w naszej cerkwi sprawowane były dwie poranne Boskie Liturgie.

W minionym tygodniu zakończyły się prace nad polichromią w prawej części głównego ołtarza świątyni. Po ikonograficznym zilustrowaniu żywota św. Jana Złotoustego na suficie, przyszedł czas na ściany niższego odcinka. Wypełniły je sceny męczeństwa św. arcydiakona Stefana oraz św. męcz. Ignacego Theofora. Nad diakońskimi drzwiami widnieje z kolei trzymany przez aniołów zwój z tekstem modlitwy z Liturgii św. Jana Chryzostoma oraz św. Bazylego Wielkiego, wypowiadanej przez duchownego tuż przed lekturą perykopy ewangelicznej. Brzmi on następująco: „Zajaśniej w naszych sercach, Władco, Miłujący człowieka, czyste światło poznania Boga, i otwórz oczy rozumu naszego na zrozumienie Twych pouczeń ewangelicznych”.

 

Zdjęcia ze Św. Liturgii: Oleksandr Rudyi