Niedziela po Objawieniu Pańskim

21.01.2024 r.

Jedną z liturgicznych cech charakterystycznych święta Chrztu Chrystusa jest tzw. niedziela po Teofanii. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że posiada ona wyznaczone na ten dzień specjalne czytania lekcji apostolskiej i Ewangelii.

Apostoł Paweł w Liście do Efezjan (2, 4-11) przypomina, że „każdemu człowiekowi została dana łaska według miary daru Chrystusowego: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami”.

Z kolei treść perykopy ewangelicznej skupiona była na początku publicznej kerygmy Syna Bożego w Galilei (Mt 4, 12-17), która miała miejsce tuż po przyjęciu przez Zbawiciela chrztu w rzece Jordan oraz Jego czterdziestodniowym poście na pustyni. Kończy się ona, takimi oto głębokimi słowami: „Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawróćcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie»”.

W niedzielę 20 stycznia odprawiono dwie liturgie, o godz. 8 (w bocznym ołtarzu świątyni) oraz 10 (w głównej części cerkwi).

W minionym tygodniu, rozpoczęły się prace nad ikonograficznym wykonywaniem przedstawienia Chrztu Pańskiego w małej kopule prawej nawy cerkwi.

 

Zdjęcia: Michał Jakimczuk