Niedziela Palmowa – Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! (troparion święta Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy)

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy chronologicznie i liturgicznie związany jest z przypadającym dzień wcześniej świętem Wskrzeszenia Łazarza, które stanowi praobraz powszechnego zmartwychwstania i zwycięstwa życia nad śmiercią. Święto, które nosi również miano Niedzieli Palmowej, przenosi nas do jednych z ważniejszych wydarzeń ostatnich dni w życiu ziemskich Syna Bożego. Wydarzenie w Jerozolimie, które opisują wszyscy 4 ewangeliści, miało miejsce 6 dni przed Paschą żydowską, było swego rodzaju zapowiedzią Golgoty oraz wypełnieniem słów proroka Zachariasza o przyszłym królu Syjonu – władcy pokoju: Wesel się bardzo córko syjońska! Wykrzykuj córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy!

Uroczystościom świątecznym przewodniczył proboszcz parafii – ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu asystowało miejscowe duchowieństwo. W przededniu święta (podczas całonocnego czuwania) oraz podczas świątecznej św. Liturgii poświęcone zostały palemki przyniesione przez wiernych oraz te, które zostały wykonane jako ofiara na leczenie naszego parafianina Łazarza.

ks. Piotr Nestoruk

fot. Franciszek Obuchowicz