List Paschalny Św. Soboru Biskupów PAKP

List Paschalny

Świętego Soboru Biskupów

Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej

do Czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących

Mnichów i Mniszek oraz Wszystkich Wiernych Dzieci

 

Chrystus Zmartwychwstał!

 

Chrystus zmartwychwstał – wieczna radość.

Chrystus zmartwychwstał – radują się aniołowie.

Chrystus zmartwychwstał – życie żyje pełnią.

 

Prowadzeni przez Cerkiew przeszliśmy przez św. Czterdziesiątnicę – drogę modlitewnego wysiłku, postu i pokuty. Skłaniając kolana przed Męką zabitego Baranka – Syna Bożego, z miłością i drżeniem całowaliśmy Jego najczystsze rany, a dziś w duchowym uniesieniu stajemy przed niewysłowionym cudem Zmartwychwstania Chrystusa Zbawiciela, jaśniejącego z życiodajnego Grobu, dającego niezmierzoną radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, prawdy nad oszczerstwem, świętości i dobra nad grzechem, przestępstwem i złem.

Święty apostoł Paweł woła: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1 Kor 15,14).

Prawosławny chrześcijanin wie, że Święto Świąt – Zmartwychwstanie Chrystusa – jest triumfem jego wiary i potwierdzeniem Jednorodzonego Syna Bożego jako prawdziwego Boga. Jest to dowód Jego nauczania o naszym zbawieniu. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli (1 Kor 15,20) – ogłasza apostoł Paweł. My zaś wołamy: „Gdzie, o śmierci, jest Twoje żądło? Gdzie, o piekło, jest twoje zwycięstwo?”. Święty Jan Chryzostom dodaje: „Niech nikt nie martwi się z powodu swych grzechów, bo z grobu zabłysło przebaczenie. Niech nikt nie lęka się śmierci, bo wyzwoliła nas od niej śmierć Zbawiciela. Zniszczył ją Ten, kogo ona trzymała. Unieszkodliwił piekło Ten, który zstąpił do piekieł”.

Bracia i Siostry! Wiara nasza, potwierdzona przez zmartwychwstanie Chrystusa, jest niewyczerpanym źródłem pełnej łaski mocy, która umacnia nas na drogach życia. Ta moc umacnia Cerkiew prawosławną przez ponad dwa tysiące lat, pokonując knowania szatana, takie jak herezje, podziały, schizmy, różne rodzaje apostazji i upadek niektórych, nadal świadcząc, że zmartwychwstał Chrystus – nasza radość. Zmartwychwstanie Chrystusa jest oczywistym triumfem św. Cerkwi i Jej wiernych dzieci. Prawdę tę Cerkiew ogłasza śpiewem: „Zmartwychwstania dzień! Rozjaśnijmy twarze w radości! Obejmijmy jeden drugiego! Powiedzmy, bracia, do nienawidzących nas: „Wybaczmy wszystko w Zmartwychwstaniu!”. Zmartwychwstanie Chrystusa jest naprawdę naszą nadzieją, świętem wiary i miłości oraz gwarancją powszechnego zmartwychwstania.

Bracia i Siostry! Chrystus Zmartwychwstał! Te dwa słowa służą odpowiedzią na pytania mędrcom współczesnego świata o sensie naszego życia. Chrystus Zmartwychwstał! I otworzyła się przed ludzkością droga do zmartwychwstania w miłości Bożej. Chrystusie, Twój grób jest źródłem naszego zmartwychwstania – woła św. Cerkiew.

Niestety! Współczesna ludzkość coraz bardziej oddala się od Boga. Wróg Boga i Jego stworzenia – człowieka – szatan, „schlebiając całemu wszechświatowi” energicznie działa na ziemi i rozsiewa swoje złe nasiona, pobudzając odrażające Bogu zjawiska, takie jak: niewiara w Boga, pogwałcenie prawa Bożego i Cerkwi, zaprzeczenie Bożej Opatrzności i nieuznanie odkupieńczego dzieła Bogoczłowieka Chrystusa. Robi to, albowiem wie, że bez wiary dusza człowieka umiera. Taki człowiek nie prowadzi swego życia zgodnie z nauką św. Ewangelii, ale według swoich namiętności i pożądliwości, tym samym stając się wrogiem Boga i duchowo umiera. Wszystko to prowadzi go do wiecznej zagłady, w mroku rozpaczy. Nasz czas wyraźnie o tym świadczy. Pomaga mu w tym tzw. pandemia. Stąd rozpacz, depresje, samobójstwa, które są dla szatana radością.

Bracia i Siostry! W naszych pełnych próżności czasach mamy nad czym się zamyślić i ocenić swoje życie. Zadajmy sobie pytania. Czy z naszego serca docierają do świata promienie, które świadczą o naszych dobrych uczynkach? Czy kochamy inną osobę jak naszego brata i siostrę? Czy uczestniczymy w życiu liturgicznym swojej Cerkwi? Czy chcemy i umiemy bronić się przed Jej wrogami, którzy naruszają Jej zdrowe nauczanie i istniejący porządek cerkiewny? Czy w naszych rodzinach panuje pokój? Czy nauczamy nasze dzieci duchowego bogactwa i historii św. Prawosławia?

Młody człowieku! Czy kochasz swój dom, w którym uczyłeś się modlitw i pięknych prawosławnych zwyczajów religijnych? Czy wiesz, jak dzisiaj, pośród wszystkich często fałszywych informacji o Bogu i Cerkwi, udzielić właściwej odpowiedzi?

Oto problemy, które są dzisiaj naszą troską jako wiernych świętej, jednej, apostolskiej, soborowej Cerkwi prawosławnej!

Bracia i Siostry! Wszyscy razem zwróćmy uwagę na zachowanie się naszych przodków, którzy często oddawali życie za św. Prawosławie, jak np. męczennicy chełmscy i podlascy. Ich głęboka wiara i oddanie św. Cerkwi będą przykładem dla nas, ludzi XXI wieku. Dzięki ich świadectwu wiary i modlitwie żyjemy dzisiaj i wyznajemy: „Z nami Bóg – Zmartwychwstały Chrystus – zrozumcie to, wszystkie narody, albowiem z nami jest Bóg!”.

Wychwalając dziś zmartwychwstanie Chrystusa, spróbujemy zrozumieć, że dzisiaj „świętujemy śmierci unicestwienie, zniszczenie piekła” i „nowego życia wiecznego początek”.

Bracia i Siostry! Przepełnieni duchową radością i miłością w zmartwychwstałym Chrystusie pozdrawiamy Was: umiłowanych w Panu Pasterzy, czcigodnych Mnichów i Mniszki, Braci i Siostry, Młodzież i Dzieci ze Świętem Świąt pełnym światła od zmartwychwstałego Chrystusa – źródła naszego życia duchowego i nadziei.

Niech zmartwychwstały Zbawiciel uświęci nasze umysły mądrością Jego nauczania, abyśmy, kierując się tą mądrością w pokoju, jedności i radości, mogli pracować dla dobra swojej duszy, chwały Cerkwi prawosławnej i naszej ziemskiej Ojczyzny.

 

Chrystus Zmartwychwstał! – Zaprawdę Zmartwychwstał!

 

 

Z Bożego miłosierdzia, pokorni:

+ Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski

+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski

+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański

+ Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

+ Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki

+ Grzegorz, Arcybiskup Bielski

+ Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański

+ Paweł, Biskup Hajnowski

+ Andrzej, Biskup Supraski

+ Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki

 

Pascha Chrystusowa, 2021 r.

Stołeczne Miasto Warszawa