List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów

List Bożonarodzeniowy

Świętego Soboru Biskupów

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

do Czcigodnego Duchowieństwa, Świątobliwych

Mnichów i Mniszek, wszystkich Miłujących Boga Prawosławnych Chrześcijan

 

…Oto Panna pocznie i porodzi Syna,

i nazwie Go imieniem Emmanuel…

(Iz 7,14)

 

Te słowa świętego proroka Izajasza głoszą nam „wielką tajemnicę pobożności” – Wcielenie Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, odsłaniając sens odwiecznej Prawdy: że Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany… Bóg Mocny… Książę Pokoju (Iz 9,5).

Chrystus narodził się z Dziewicy Marii w ubogim betlejemskim żłobie, w ciszy nocy, owinięty w pieluszki i złożony w żłobie wśród zwierząt, dając tym przykład niezwykłej pokory (Łk 2,7).

Święta Cerkiew prawosławna wzywa nas: „Przybądźcie, wierni, tam, gdzie rodzi się Chrystus” (siedalen święta na polijeleju). Bicie dzwonów oznajmia Ziemi o ponadnaturalnym cudzie, o tajemnicy zadziwiającej i chwalebnej, która miała miejsce w Betlejem. I Słowo ciałem się stało, i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako od Ojca Jednorodzonego – pełnego łaski i prawdy (J 1,14). Pojawiła się ogromna liczba zastępów niebiańskich, wielbiąc Boga, wołając: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój
w ludziach dobre upodobanie 
(Łk 2,14), w imieniu stworzenia oddając chwałę Panu Bogu. Ziemia wypełniła się uwielbieniem i radością. Od tego momentu ludzka natura mogła postrzegać pełnię Boskości. I tak: to, co podlega zniszczeniu, przybierze postać niezniszczalną, a to, co śmiertelne, przybierze postać nieśmiertelną, wówczas spełni się to, co napisano. Zwycięstwo pochłonęło śmierć (1 Kor 15,54).

Chrystus musiał pod każdym względem upodobnić się do braci… dla przejednania za winy ludu (Hbr 2,17). On, nasz Zbawiciel, nazwał nas Swoimi braćmi (Hbr 2,11). W ten sposób staliśmy się godnymi łaski Bożego krewniactwa. Swym narodzeniem Chrystus objawił nam światło miłości i możliwość życia wiecznego. Dlatego wraz z pełnią Cerkwi śpiewamy: „Narodzenie Twoje, Chryste Boże nasz, zajaśniało światu światłością poznania”.

On, najdoskonalsze Dobro i jaśniejąca Prawda, zbawiając świat, rozpala ogień nowego, lepszego życia.

Bracia i Siostry! Ta prawda utwierdza ludzkość w czynieniu dobra. Sam Pan żąda od nas, aby nasze dobre uczynki świeciły przed ludźmi, aby ci, którzy je ujrzeli, uwielbili Ojca w niebiosach (Mt 5,16). Apostoł Paweł dodaje: Niech i nasi pokażą, że umieją spełniać dobre uczynki… żeby nie byli bez zasług (Tyt 3,14).

Tak było zawsze, od momentu pojawienia się Boga w ciele (J 1,14), w całej trwającej ponad dwa tysiące lat historii Cerkwi Chrystusowej. Tak jest dzisiaj i tak będzie do końca świata.

Bracia i Siostry! Dzisiaj, w dniu Narodzenia Chrystusa 2019 roku, wznieśmy dziękczynne modlitwy do Tego, który pojawił się w ludzkim ciele, za wszelkie dobro udzielone naszej Świętej Cerkwi, za wszystko: radości i smutki. Za lata duchowej budowy, za gorliwość i męstwo naszych Ojców i Matek, Arcypasterzy i Pasterzy oraz ludzi świeckich. Dzięki ich wyczynom i wysiłkom dzisiaj żyjemy my i żyje nasza Cerkiew jako niezależny organizm cerkiewny, zajmując odpowiednie miejsce w światowym Prawosławiu, dając świadectwo prawdy tym bliskim i tym odległym.

W 2019 r., świętując 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez nasze państwo, dziękowaliśmy Bogu za Jego dary dla Ojczyzny i Cerkwi. Wznosiliśmy nasze modlitwy w monasterach przy licznym udziale wiernych: w Jabłecznej, na Grabarce, w Supraślu, Sakach, Zwierkach, Turkowicach. W Zaleszanach poświęciliśmy kamień węgielny pod budowę cerkwi – pomnik ku pamięci wszystkich, którzy zginęli za Święte Prawosławie na ziemi podlaskiej. Dziś w modlitwach będziemy prosili Boga o pomoc w ukończeniu historycznej budowy naszej cerkwi – świątyni Świętej Zofii Mądrości Bożej w Warszawie, która będzie pomnikiem naszego pokolenia dla wszystkich prawosławnych chrześcijan, którzy zginęli w Katyniu, Jaworznie, Oświęcimiu, Powstaniu Warszawskim oraz innych miejscach i obozach śmierci.

Bracia i Siostry! Pamiętając o trudnościach z przeszłości, przypominamy te historyczne fakty współczesnemu młodemu pokoleniu naszej Cerkwi, aby umiało ono podążać właściwą drogą.

Dziś żyjemy w złożonych czasach. Rozpowszechnia się sekularyzacja i liberalizacja życia cerkiewnego. Dlatego prawosławny wierny musi być wrażliwy we wszystkich aspektach dotyczących swojej wiary. Apostoł Paweł wzywa: Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej (Hbr 12,15). Szczęśliwy jest ten, kto nie daje się uwieść złu. Dzisiaj szatan usilnie pracuje. Będzie kusił ludzkość do końca świata, kiedy zostanie on, początek wszelkiego zła, na zawsze pokonany.

Bracia i Siostry! Z dziękczynieniem, z czystym sercem, pospieszmy myślami do Betlejem i przynieśmy Boskiemu Dzieciątku Chrystusowi dar wdzięczności: niezachwianą wiarę, pozbawioną fałszu miłość, niewzruszoną nadzieję. Dzisiaj jest dzień zbawienia, dziś wszechświat jest oświetlony niedostępnym światłem. Razem z królem Dawidem wykrzykniemy: Niechaj cała ziemia Cię wielbi i niechaj śpiewa Tobie, niech imię Twoje opiewa! (Ps 65[66],4).

Panie, Jezusie, Synu Boży! Obiecujemy Ci, że będziemy stale dbali o nasze uświęcanie w Duchu, który przebywa w Świętej Cerkwi prawosławnej, że będziemy pełnowartościowymi uczestnikami Jej życia.

Taki stan da nam siłę do przezwyciężenia życiowych trudności, wynikających z nierozwiązanych problemów świata, chorób i konfliktów międzyludzkich. Pomoże nam zachować ducha pokory, cierpliwości, mocnej wiary i stałości w cnocie; nie ulegać rozproszeniu, wątpliwościom, dumie; nie być beztroskim, nie ulegać rozpaczy, nie narzekać na Boga i nie zniewalać się zepsutym duchem czasów. Wszystko to pomoże nam patrzeć w przyszłość z wiarą i nadzieją.

Bracia i Siostry! „Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa, wołając: Zbaw nas, Synu Boży, któryś narodził się z Dziewicy, śpiewając Ci. Alleluja”.

Pozdrawiamy Was wszystkich: Czcigodne Duchowieństwo, Stan Monastyczny, wszystkich Wiernych, Młodzież i Dzieci w Ojczyźnie i poza nią. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2020!

Rok 2020, Nowy Czas „Łaski Pańskiej” niech będzie dla wszystkich radosny, zdrowy, a dla naszej Ojczyzny i całego świata wypełniony pokojem i błogosławieństwem.

„Chrystus się Rodzi – Wychwalajcie! Chrystus z Niebios – Spotykajcie!” (kanon Narodzenia Chrystusa).

 

 

Z Bożego miłosierdzia, pokorni:

+ Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski

+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski

+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański

+ Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

+ Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki

+ Chrisostomo, Arcybiskup Rio de Janeiro i Olinda – Recife

+ Grzegorz, Arcybiskup Bielski

+ Ambrosio, Biskup Recife

+ Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański

+ Paweł, Biskup Hajnowski

+ Andrzej, Biskup Supraski

+ Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki

 

 

Stołeczne Miasto Warszawa

Narodzenie Chrystusa, 2019/2020

 

zdjęcie: ks. Mirosław Lewczak