I Niedziela Wielkiego Postu – Triumf Ortodoksji

Zwieńczeniem pierwszego tygodnia Wielkiego Postu – czasu wzmożonej modlitwy i ascetycznych zmagań, jest Niedziela Triumfu Prawosławia. Podczas sprawowanego w tym dniu uroczystego nabożeństwa, które odbywa się po zakończeniu św. Liturgii, wspominani są święci męczennicy, a także obrońcy wiary przed herezjami, dzięki którym Prawosławie zachowało nieskazitelność dogmatów ustanowionych na siedmiu soborach powszechnych.

13 marca 2022 r., niedzielnej św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

W trakcie nabożeństwa odczytany został fragment św. Ewangelii wg św. Ap. i Ew. Jana (5, 1, 43-51): “W owym czasie, Jezus chciał wyruszyć do Galilei. I znajduje Fi­lipa. I mówi mu [Jezus]: – Pójdź za mną! Filip zaś był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip znajduje Natanaela i mówi do niego: – Znaleźliśmy Tego, o którym pisał w Prawie Mojżesz i Prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. A Natanael powiedział mu: – Czyż z Na­zaretu może być coś dobrego? Mówi mu Filip: – Przyjdź i zobacz. Ujrzał Jezus przychodzącego do Niego Nata­naela i mówi o nim: – Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma obłudy. Mówi mu Natanael: – Skąd mnie znasz? Odpowiedział i rzekł do niego Jezus: – Zanim cię Filip przywołał, widziałem cię pod figowcem. Odpowiedział Mu Natanael: – Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela! Odpowiedział Jezus i rzekł do niego: – Wierzysz dlatego, że ci powiedziałem: Widziałem cię pod figowcem. Więcej niż to zobaczysz! I rzecze mu: – Amen, amen, powiadam wam: Odtąd zobaczycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępu­jących na Syna Człowieczego.” Nawiązując do słów św. Ewangelii, kazanie wygłosił ks. prot. Adam Magruk.

Podczas św. Liturgii tradycyjnie śpiewały 2 chóry: parafialny oraz dziecięco-młodzieżowy.

zdjęcia: Piotr Skopiec, Sergiusz Diadius